Boren Sino-Canadian School (廣東中加柏仁學校)

 

ADDRESS – 65 Shuanglong Ave, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong
China

Tel – +86 750 3218848/3217848